Tagged: gua

KARST SUKOLILO

KARST SUKOLILO Kawasan karst Sukolilo, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005 adalah kawasan karst yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, di Kabupaten Pati, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari,...